Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Εγκύκλιος: 11 Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων


Εγκύκλιος: 11

ΘΕΜΑ: Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων
.

Με το ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») προβλέπονται συγχωνεύσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από 1.1.2011. Με τις σχετικές ρυθμίσεις εξορθολογίζεται το καθεστώς των νομικών προσώπων της Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών και κατανομή του προσωπικού τους.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, στο διάστημα που μεσολάβησε, από δήμους που βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης των νομικών προσώπων τους, σας αποστέλλεται για ενημέρωση και εφαρμογή η παρούσα εγκύκλιος.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, προβλέπεται ότι μπορούν να λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί
ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο.

Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ένα ακόμη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).
Επίσης, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να έχει μόνο τις ακόλουθες επιχειρήσεις: μία (1) κοινωφελή επιχείρηση, μία (1) δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), μία (1) επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους, καθώς και μία (1) δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 ΚΔΚ (μονομετοχική), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενούμενους δήμους.

Στο ίδιο άρθρο, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 10ι του ν. 3870/2010, προβλέπεται ότι οι δήμοι απαγορεύεται πλέον να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του ΚΔΚ, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την 31.12.2010. Επιτρέπεται όμως να συμμετέχουν σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία της περιφέρειας, που συστήνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010.

Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.

Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.

Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.

Συνοπτικά, στις διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπονται οι ακόλουθες συγχωνεύσεις:

- συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε δύο (ή σε ένα, εφόσον στο δήμο λειτουργεί κοινωφελής επιχείρηση ή σε τέσσερα, εφόσον πρόκειται για δήμο με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων), σύμφωνα με τους τομείς αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 103

- συγχώνευση όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων οι ανωτέρω συγχωνεύσεις μπορούν να γίνουν ανά δημοτική κοινότητα)

- συγχώνευση όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία κοινωφελή επιχείρηση

- συγχώνευση όλων των ΔΕΥΑ σε μία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

- συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών της ίδιας κατηγορίας σε μία ανώνυμη εταιρεία, εφόσον στο νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρείες της ίδιας κατηγορίας και το σύνολο των μετοχών των εταιρειών αυτών ανήκει στο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα.

Σε όλες τις περιπτώσεις των προβλεπόμενων συγχωνεύσεων, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής, δηλαδή έως τις 28.2.2011. Στη συνέχεια, διευκρινίζεται η διαδικασία συγχώνευσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι δήμοι, ανά κατηγορία νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα που άπτονται των__


β) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 6 του ν. 3852/2010, οι διατάξεις του ιδίου άρθρου που αφορούν την υποχρέωση συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Έτσι, οι ΔΕΥΑ των δήμων που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία.

Η υποχρεωτική συγχώνευση των ΔΕΥΑ που προβλέπει το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Η απόφαση συγχώνευσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας3.

Στην περίπτωση διαδημοτικής ΔΕΥΑ, όταν μέρος της περιοχής αρμοδιότητάς της ανήκει σε δήμο στον οποίο περιέρχεται υφιστάμενη ΔΕΥΑ, μπορούν να πραγματοποιηθούν, εναλλακτικά, τα εξής:

-Διάσπαση της διαδημοτικής ΔΕΥΑ και ενσωμάτωση του αντίστοιχου τμήματός της στην υφιστάμενη ΔΕΥΑ του νέου δήμου. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδημοτικής ΔΕΥΑ μπορεί, ανάλογα, είτε να ενσωματωθεί και αυτό σε υφιστάμενη ΔΕΥΑ άλλου δήμου που συμμετείχε στη διαδημοτική ΔΕΥΑ, είτε να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, εφόσον δεν υπάρχει υφιστάμενη ΔΕΥΑ άλλου δήμου.

- Διατήρηση μιας ενιαίας διαδημοτικής ΔΕΥΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με συγχώνευσή της με την υφιστάμενη ΔΕΥΑ.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδημοτική ΔΕΥΑ θα επεκτείνει τη δραστηριότητά της, ώστε να καλύπτει το σύνολο της εδαφικής περιοχής των νέων δήμων,
δημοτικές ενότητες των οποίων εξυπηρετούσε έως τώρα η υφιστάμενη διαδημοτική ΔΕΥΑ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ένα νέο δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (ΔΕΥΑ – Σύνδεσμος – Υπηρεσία Δήμου), τότε ο δήμος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με την περίπτωση, να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο και να εντάξει τις σχετικές υπηρεσίες που παρείχε ο Σύνδεσμος (πχ. Ύδρευση) στην υφιστάμενη ΔΕΥΑ ή/και να εντάξει τη σχετική Υπηρεσία του Δήμου (πχ. Ύδρευση) στη ΔΕΥΑ.

Στην περίπτωση κατά την οποία η νέα δημοτική αρχή επιθυμεί, αντί να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ που περιέρχονται στο δήμο, να προβεί στη λύση αυτών, ώστε τις σχετικές υπηρεσίες να τις παρέχει ο ίδιος ο δήμος, διευκρινίζουμε ότι για τη διαδικασία λύσης τους εφαρμόζεται το άρθρο 262 ΚΔΚ, που αφορά τις κοινωφελείς επιχειρήσεις. Σχετικά σημειώνουμε ακόμη ότι, κατά τη λύση, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3801/2009, για τη μεταφορά προσωπικού της λυθείσας ΔΕΥΑ.

Προσωπικό των συγχωνευόμενων ΔΕΥΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 109 του ν.3852/10, οι διατάξεις του ιδίου άρθρου που αφορούν το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων εφαρμόζονται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Επομένως, για το προσωπικό των ΔΕΥΑ θα εφαρμοστούν οι οδηγίες που δόθηκαν ανωτέρω για το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων.

3 Αναφορικά με τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας, βλ. άρθρο 238 του ν. 3852/2010, καθώς και τις διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου με αριθ. 60/74895/30.12.2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) της Υπηρεσίας μας.
...
Πηγή: diavgeia.gov.gr
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑAdd To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου